Monday, July 4, 2011

பரிணாமத்தின் மீது வைக்கப்படும் குற்றச்சாட்டுகள்: உண்மையில் கூறியது யார்?தமிழ் பதிவுலகில் எவராவது பரிணாமம் பற்றி எழுதும் போது பல் இஸ்லாமிய பிரச்சாரகர்கள் பின்னூட்டத்தில் இது எப்படி அது எப்படி என்று சில கேள்விகளை வைக்கிறார்கள்.அடேயப்பா எவ்வளவு அறிவு இவர்களுக்கு!!!!!!!!!!! என்று மெய் மறக்க வேண்டம்.அக்கேள்விகள் அனைத்துமே நாம் ஏற்கெனவே பார்த்த கிறித்த படைப்புக் கொள்கையாளர்களின் கருத்து ஆகும்.இத்தளத்தில் உள்ல பல கருத்துகளை கேள்விகளாக் பார்த்து இருக்க்லாம்.


இன்னொருவரின் கேள்விகளை எடுத்தாழும் போது இது அவர்களின் கருத்து என்று குறிப்பிட வேண்டும் என்ற ஆய்வுலக ஒழுக்கம் கற்றுக் கொள்ள வேண்டுகிறேன்.


இவை பரிணாம்த்தின் மீது வைக்கப் படும் பொதுவான் குற்றச்சாட்டுகளாகும். நமக்கு எதிர்கருத்துகளையும் வெளியிடும் பக்குவம் இருக்கிறது.இக்கருத்துகளை அளித்த தளம் கீழே சுட்டியாக அளிக்கப் பட்டுள்ளது.அவர்களுக்கு ந்மது மன்மார்ந்த நன்றிகள்.


நீலத்தில் உள்ளவை அவர்களின் கருத்துகளுக்கும் நமது பதில்கள்.


***************************

(1) .When the mathematical laws of probability are applied to the known facts of biology, the odds against the incredible, organized complexity of our biological world evolving through blind chance, plus time, are so astronomical in size that, for all practical purposes, evolution is mathematically impossible. In fact, the more we discover about the incredibly intricate, organized complexity of the biological world which exists at the molecular level, the more amazing it is that the evolutionist can actually believe it is all a product of pure blind chance over time. The "intelligent design" model, based upon a Divine Creator, makes much more sense.


கணிதத்தின் நிகழ்தகவு கோட்பாடுகளின் படி பரிணாம் விதிகளின் படியான  மாற்றம் நடப்ப‌தற்கான வாய்ப்பு மிக குறைவு. கடவுள்(கள்) படைத்தார்(கள்) என்பது எளிதாக் புரியும்,விளக்கும் ,ஏற்றுக் கொள்ளும் வண்ணம் உள்ளது.
****************
எவாலுயுனரி கம்யூட்டேஷன்[evolutionary computation] இது நடப்பது நிஜம் என்று நிரூபித்து விட்டது!!!!!!!!!!!!!


************************
 (2) There is a complete and systematic lack of transitional life-forms (i.e., "missing links") between the various kinds of life in the fossil record. This would not be the case if the theory of evolution was a valid hypothesis. Sometimes evolutionists have tried to make a case that this or that newly-discovered fossil was a "missing link," but all such attempts have ended in failure. No missing links have ever been discovered among the voluminous number of fossils found so far.


இடைப்பட்ட உயிரின‌ங்களின் படிமங்கள் இல்லை.


இதற்கான் பதிலை அவர்கள் ஏற்றுக் கொள்வது இல்லை.இன்னும் அதிக படிமங்கள் கண்டு பிடிக்கும் போது இவ்(பிடி)வாதம் இருக்காது.பரிணாம கொள்கையே பல வேவ்வேறு காலத்தில் வாழ்ந்த ,மறைந்த உயிர்களின்  படிமங்களை விளக்கும் ஒரு கொள்கை.இதனை ன்னும் அதிகம் பொருந்துமாறு விளக்கும் வேறு அறிவியல் கொள்கை வரும் வரை பரிணாமே நிலைக்கும்.
************************************
 (3) The fossil record also shows a sudden, inexplicable appearance of a wide variety of both simple and complex life-forms. However, if evolution were true, there would only be a very gradual increase in both the numbers and complexity of such organisms.  Although it is true that we have not uncovered 100% of the fossil record, a voluminous amount of fossils have been discovered — certainly enough for basic trends or patterns to be ascertained. Therefore, certain, fundamental conclusions can be drawn, based upon the available known evidence. And so far, at least, the theory of evolution is not supported by the known facts.  Unfortunately, evolutionary scientists sometimes will try to support their opinions with erroneous assumptions and outright misrepresentations of the actual fossil record. For instance, sometimes fossils have not been found in the order or progression that was anticipated, so the “record” was conveniently changed to conform with their evolutionary presuppositions. Nevertheless, it is a scientific fact that the fossil record does not show a gradual increase in both the numbers and complexity of organisms, thereby disproving the theory of evolution.  Sometimes it is said that the fossil record shows a sudden generation of species at random points in time throughout the fossil record, and that such data poses a challenge to the theory of creation just as much as it does to the theory of evolution.  However, there can be various explanations for such questions that may arise during the course of any detailed investigation. For instance, many scientists believe that the evidence of the fossil record is simply the result of Noah’s Flood because their empirical demonstrations and flood models can explain all of the data sufficiently.  Furthermore, it is possible that the fossil record is actually a reflection of two catastrophic floods, i.e., the destruction of Satan’s pre-Adamite kingdom on earth before the creation of Adam and Eve, and then later in time, the destruction of Adam and Eve’s descendants except for Noah and his family.  Moreover, the genetic code will allow a limited amount of change and variation and mutation to occur in organisms before inducing sterility and/or death. Therefore, we should expect to see a certain amount of variation in life-forms, perhaps even new species; the Bible only limits changes in life-forms to basic “types” or “kinds.” That is why, for example, you will never see a mouse mutate into an elephant, or a cat mutate into a horse, no matter how much time you allow in the evolutionary equation. 


ஒரே சம்யத்தில் எளிய அமைப்பும் ,சிக்கலான‌ அமைப்பும் உள்ள உயிரினங்கள் பரிணாம மர விளக்க்த்தின் படி உருவாகின்றன.


பரிணாமம் பற்றிய தவறான புரிதல்.வரக் கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது.
*******************************************
(4.)The genetic code in any given living cell provides extremely detailed instructions to that cell concerning its inherited characteristics and attributes, so it will allow only a limited amount of change and variation to occur without inducing sterilization or death. Accordingly, the genetic code will not allow, under any circumstances, the drastic changes and continuous mutations demanded by the theory of evolution. Moreover, there is no evidence of gradually-changing DNA codes in nature that would allow periodic mutations to occur which would gradually transform a given type of organism, over long periods of time, into a completely different type of organism. Instead, organisms can mutate only so much before insurmountable DNA limits are reached. That is what the evidence demonstrates. Therefore, as noted previously, you will never see a mouse mutate into an elephant no matter how much time you allow for the alleged evolutionary process to occur. So, even though limited mutations occur in organisms, it is impossible for drastic or unlimited mutations, i.e., evolution, to occur..


சிறிய மாற்றங்கள் எல்லைகளுக்கு உட்பட்டவை.ஆகவே ஒரு  உயிரினம் இன்னொரு உயிரினமாக் பரிணமிக்க முடியாது.


இது அவர்களின் கருத்தியல்!!!!!!!!!!!!!!!!.
*****************************************************************************
(5) .Evolutionists frequently take the biological evidence proving that living organisms do experience a limited amount of change and variation, and then fallaciously expand such evidence to prove something entirely different and unsupportable by the evidence, namely, the alleged existence of unlimited change and mutation in life-forms. Obviously such an argument violates logic because it goes way beyond the evidence at hand.
 Likewise, when evolutionists argue that similarity in structure or function among various organisms proves evolution, they are mistaken. In actuality, similarity of structure or function proves nothing more than similarity of structure or function because it is very reasonable to assume that a Divine Creator would utilize a single master plan for creation that would consistently adhere to a limited number of basic variations.   பிரபஞ்சத்தில் 0.001% உள்ள பூமியில்,பிரபஞ்சத் தோற்றத்தின்[13.7 பில்லியன் ஆண்டு] 99.99% நேரம் கடந்து தோன்றிய மனிதனுக்கு[2இலட்சம் ஆண்டு] மட்டுமே மதம்,கொள்கை எல்லாம்.இதில் தோன்றிய 99.9% உயிரினங்கள் அழிந்து விட்டன. நகைச்சுவையாக் இல்லை!!!!!!!!!!!!!.
படைப்பாளரின் வினத்திறமை[efficiency] மெச்சும் படி இல்லையேஏஏஏஏஏ!!!!!!!!!!
********************************************************************
6.Evolutionists can not even begin to explain how the alleged evolutionary mechanism in living cells operates. Although modern biochemistry can explain complex chemical changes and mutations in living organisms, there is no explanation about how or why an inexorable drive for ever-greater organized complexity would exist in living organisms if evolution were true. This problem is further compounded when the laws of mathematical probability are applied to the evolutionary equation.
 Furthermore, you would have to develop rational explanations for various animals and insects which possess delicately-balanced attributes that would have destroyed them if they had tried to develop such attributes through the slow, gradual process of evolutionary change. Instead, it required a Creator to bring such life-forms into existence in a mere moment of time.  


வாழும் உயிரினங்களில் பரிணாம் மாற்றம் குறித்து ஆய்வுகள் செய்யப் படுவது இல்லை.


அதாவது விட்டாலாச்சார்ய படம் போல் ஒரு உயிரினம் இன்னொரு உயிரினமாக் கண்முண் மாறினால் நம்புவார்களோ.Doubting Thomas!!!!!!!!!!!!!

**********************************************************
7.Evolutionists can not explain how life could spontaneously generate from non-life, nor can they duplicate such a feat despite their impressive scientific knowledge and sophisticated laboratory equipment.


லூயிஸ் பாஸ்டியரின் கருத்து: உயிரற்றவற்றில் இருந்து உயிர் தோன்ற முடியாது.


இதற்கும் பரிணாம்த்திற்கும் தொடர்பு இல்லை.
******************************************************
 (8) Evolutionists can not explain how and why there is something in the universe rather than absolute nothingness, and not even they really believe that something could spontaneously generate from nothing. By “absolute nothingness,” I mean the complete absence of both energy and matter; a completely pure vacuum that is totally devoid of anything. Obviously the evolutionist faces an insurmountable challenge to his theory in this regard.


சூனயத்தில் இருந்து தானாக ஒன்றும் வர முடியாது.பெருவெடிப்பை நடத்தியவர் இறைவன்.


பல பெரும் பெரும் வெடிப்புகளும் இதனால்தான் ஏற்படுகின்றன!!!!!!!!!!!!!!!!
***************************************************************************

  (9) Recent discoveries in astronomy also prove that the universe was created, not evolved. For example, the presence of microwave radiation throughout the universe proves, according to scientists, the validity of the "big-bang" theory of creation while disproving the possibility that the universe has always existed in a relatively-unchanged condition.  Likewise, the fact that the galaxies of stars are shooting out into space away from each other indicate a common point of origin at the beginning of their existence, once again proving the theory of creation.  Evolutionists sometimes argue the universe is "oscillating" in nature, meaning that the galaxies of stars expand and contract continuously in the amount of space they occupy, thereby restarting the process of evolution at the beginning of each expansion cycle.  But this is impossible because astronomers have discovered that the galaxies of stars in our universe, which are shooting out into space away from each other, have less than ten percent of the mass which is necessary to generate sufficient gravity-pull to cause them to slow down and then contract upon each other. So, obviously the theory of an oscillating, evolutionary universe can not possibly be true.  Although the Bible provides very few details concerning the original creation of our universe, it does declare that God’s Kingdom will increase or expand in size forever (Isa. 9:7) (Isa. 60:22). That means there will always be an increasing number of planets forming within our universe forever, i.e., an ever-expanding universe which is consistent with the "big bang" theory mentioned previously.  Likewise, increasing numbers of ordinary human beings will populate those increasing numbers of planets forever and forever. Christian believers who will reign with Christ over the entire universe will be a fixed and unchanging number of individuals. But, ordinary human beings who survive the “Sheep and Goats” Judgment after Armageddon is over, and those who survive the Great White Throne Judgment after the Millennial Reign of Christ is over, will procreate offspring forever so that God’s Kingdom can expand in size forever.  An ever-expanding Kingdom and an ever-expanding universe, that is what the Bible predicts for the future. Not a steady-state condition where the universe is static in nature; not an oscillating condition where the universe continually expands and then contracts upon itself; but an ever-expanding universe forever. That is what the Bible predicts.


பிரபஞ்சம் எப்போதும் இருக்கவில்லை.தோன்றியது என்றே பெரு வெடிப்பு கூறுகிறது..

நம் பிரபஞ்சத்திற்கு முன் பல் பிரபஞ்சங்கள் இருப்பதாக் கூட ஒரு கொள்கை கூறுகிறது.


பெருவெடிப்பே ஒரு கருந்துளையில் இருந்து ஏற்பட்டதாக்வும் கூறப்படுகின்றது.
***********************************************************************************************
 (10) One of the most basic, fundamental laws of science, the Second Law of Thermodynamics, states that things in nature always tend to dissolve and breakdown with the passage of time, not grow more complex which would be the case if evolution were true.  Obviously this law of science is most devastating to the theory of evolution, and desperate arguments which postulate thatdeveloping cells and organisms could have used the energy of the sun to overcome this tendency towards breakdown are absolutely irrelevant. Developing cells and organisms simply would not have had the ability to capture and utilize such energy in the manner that fully-developed organisms can. 


இது வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதியை பொய்யாக்குகிறது.


இது முன் பதிவின் காணொளியில் பொய்யாகப் பட்டது.

***************************************************************************************************************************
 (11) Evolutionists postulate that life began eons ago in a primordial soup of organic chemicals involving an extremely complex process that culminated in the creation of a living cell. The only problem is that oxygen would have destroyed the would-be cell in its early stages of development. So evolutionists have also postulated that the earth's atmosphere once upon a time contained only methane, ammonia, and water vapor — but no free oxygen.  Unfortunately, for the evolutionist, recent scientific discoveries have proven conclusively that no such atmosphere ever existed. (See, e.g., "Oxygen in the Precambrian Atmosphere" by Harry Clemmey and Nick Badham in the March 1982 issue of GEOLOGY.) In other words, evolution could not have even started.


முதல் ஒரு செல் உயிர் எப்படி தோன்றியது என்று விளக்க முடியவில்லை.


இப்போது விளக்க முடியவில்லை.
******************************************************************************************************************************
 (12) Sometimes it is taught that evolution is true because the development of the fetus within the womb of the human mother allegedly goes through all the stages of evolution, from single cell to multi-cell to fish-like to ape-like to human. However, such a theory is based upon sketches proven to be fraudulent by the Jena University Court, and is unequivocally and absolutely rejected by modern embryologists. Thus, the infamous Recapitulation Theory is a complete fraud!  Moreover, although vestigial appendages sometimes appear temporarily during the embryonic stages of development for human beings and animals, that is not the issue at hand. For instance, just because human baby embryos go through a stage in which they grow, and then eventually lose, a set of gills, does not mean that they look like fish or that they are fish at that point in time. Naturally, there are going to be similarities at times among biological life-forms because the Divine Creator used a common biological structure and basis for creating all of them.


கருவில் வளரும் பல் உயிரினங்கள் ஒரே விதமான‌ நிலைகளை கடந்து செல்கின்றன என்பது தவறு.


அவசியமில்லை.
****************************************************************************************************************************
 (13) Over the years there have been a number of frauds and blunders perpetrated in an attempt to deceive the general public into believing there are "missing links" to be found in the fossil record. These frauds and blunders have included:  * Eoanthropus dawsoni, popularly know as the "Piltdown Man"  * Arachaeopteryx, sometimes called the "Piltdown Chicken"  * "The Orgueil Fall"  * Hesperopithecus haroldcookii, meaning "Western ape-man"  * Pithecanthropus erectus, meaning "erect ape-man"  * Australopithicines, meaning "Southern Apes."  The sad reality is that school children often are still taught that the aforementioned frauds prove the theory of evolution beyond any doubt.  Sometimes people will say that science and religion do not meet within the realm of human existence because they touch on completely different, unrelated levels of reality. Hence the assertion that science can not prove or disprove the validity of religious belief. Meanwhile, others will claim that science actually disproves the validity of Christian faith.  However, my immediate response to all such assertions is this. If the evidence of history, science, ethics, values and psychology did not prove the truth claims of biblical Christianity beyond any reasonable doubt for an intellectually-honest person, I would not even be a Christian.  Because "true faith" is belief based upon reason and factual evidence and intellectual honesty; it is not blind, emotional faith based upon hypotheses and presuppositions which arbitrarily exclude vital evidence and/or alternative explanations that are more consistent with the organized complexity of our world and universe.  That is why Jesus said that we should love God with all of our heart, and soul and MIND, meaning we should love God, Ultimate Reality and Ultimate Truth, on all levels of human existence, including the emotional, the intellectual and the spiritual. Thus, our worldview of reality should encompass the entirety of human experience in a comprehensive coherent whole.  For a more-detailed analysis of scientific evidence concerning the evolution-creation debate, there are a number of very excellent books and articles on the subject which are available at Christian book stores and many scientific Christian websites, including the following sites which I recommend...


பரிணாம்த்தின் சான்றுகள் என்று பல விஞ்ஞானிகள் ஏமாற்றியதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு உள்ளது.


விஞ்ஞானிகள் அனைவரும் யோக்கியர் அல்ல.பொய்யர்கள் எல்லா குழுவிலும் இருக்கிறார்கள்.

*************************************************************************************************************

http://www.frankcaw.com/science.html
******************************************

ஆகவே கேள்வி எழுப்பும் நண்பர்கள் அவர்களின் ஆய்வுகளில் இருந்து முதல் முறையாக கேட்கிறார்களா,இல்லை வேறு கட்டுரைகளில் இருந்து கேட்கிறார்களா என்பது மிக முக்கியம்.இது ஒரு வகை கருத்து திருட்டே ஆகும். பரிணாம் விஞ்ஞானிகளுக்கும் ,கிறித்தவ படைப்புக் கொள்கை விஞ்ஞானிகளுக்கும் இடையே மிகப் பெரிய ஆய்வுலக போர் பரிணாம்ம் குறித்து நடை பெறுகிறது.இதற்கு இரு குழுவினரும் ஆய்வகங்கள் அமைத்து,ஆய்வுக் கட்டுரைகள் வெளியிட்டு தங்கள் கருத்துகளை ஆவணப் படுத்துகின்றனர். சவுதியில் இது போன்ற செயல்கள் செய்ய கொஞ்சம் செல்வு செய்து பிறகு விமர்சிக்க ஆரம்பித்தால் நலம். 

டிஸ்கவெரி இன்ஸ்டிட்யூட்[கிறித்தவ படைப்புக் கொள்கையாளர்களின் ஆய்வகம் Discovery Institute] அவர்களின் கருத்து கொண்ட காணொளி உபயோகப் படுத்தியதற்காக டன் எக்ஸ்டஸ் க்கும் அனுப்பிய சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை குறித்த காணொளி.

9 comments:

 1. A senior Saudi cleric said religious scholars should vet the curriculum at the kingdom’s only co-educational university, meant to be a beacon of science, to prevent “alien ideologies” such as evolution.

  http://blogs.reuters.com/faithworld/2009/10/01/saudi-cleric-to-kings-university-dont-teach-evolution-mix-sexes/

  ReplyDelete
 2. Teaching Evolution in Muslim States:
  Iran and Saudi Arabia Compared

  http://xa.yimg.com/kq/groups/19234639/1613108208/name/Iran+and+Saudi+Arabia+Compared.pdf

  http://archives.dawn.com/archives/97734

  ReplyDelete
 3. Eurasian and African mitochondrial DNA influences in the Saudi
  Arabian population
  Khaled K Abu-Amero*1
  , Ana M González2
  , Jose M Larruga2
  ,
  Thomas M Bosley3
  and Vicente M Cabrera

  http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2148-7-32.pdf

  ReplyDelete
 4. //நீலத்தில் உள்ளவை அவர்களின் கருத்துகளுக்கும் நமது பதில்கள்//

  என்ன சார், இப்படி பண்ணட்டிங்க....
  படைப்பு கருத்துகள் பெரிதா இருக்க, பரிணாம பதில்கள் இவ்வளவு சிறியதாக இருக்கு.

  அதனால் படைப்பு கொள்கைக்குத்தான் வெற்றி... வெற்றி....வெற்றி....வெற்றி.

  ReplyDelete
 5. ஹா ஹா ஹா
  இவர்கள் கூறும் வாதம் எல்லாம் எடுபடாது.பரிணாம் குறித்து யாராவ்து சொல்லும் போது அதில் உள்ள குறைகளை சொல்லியே ஓட்டி வருகிறார்கள்.
  மற்ற படி படைப்புக் கொள்கையாளர்கள் ஏதாவது ஒன்றையாவது நிரூபிக்க வேண்டும்.
  1. உலகம் படைக்கப் பட்ட போது தோன்றிய அனைத்து உயிரினங்களும் அன்று முதல் இன்று வரை ஒரே மாதிரியே உள்ள்ன.

  2.அனைத்து உயிரினங்களும் மனிதன் உட்பட ஒரே காலத்தில் வாழ்ந்தன.

  இவ்விரண்டையும் நிரூபித்தால் மட்டுமே அவர்கள் மத புத்தக்ம் கூறும் படைப்பு உண்மை.
  ************************************
  இந்த இஸ்லாமிய பிரச்சாரகர்களின் அறிவுத்திறன் மலைக்க வைக்கிறது.பரிணாம் உயிரியல், விண்வெளியியல்,நிகழ்தக்வு,அகழ்வாராய்சி,ரெடுஸ்டு காம்ப்லெக்ஸிட்டி என்று பேசும் போது என்ன சொல்வது என்றே தெரியவில்லை.

  இப்படி கல்வி,அறிவில் முன்னேறிய சமுதாயமாக் இருப்பதால் இட ஒதுக்கீடு அவசியமில்லை.இஸ்லாமியரை முன்னேறிய வகுப்பில் சேர்க்க வேண்டும்!!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 6. நாம் என்ன செய்கிறோம்?
  இணையத்தில் பார்க்கும் நமக்கு ஆதர்வான காணொளி,கட்டுரைகளை வெளியிடுகிறோம்.

  1.அத்னை மறுக்கும்(?) அளவிற்கு கல்வியும்,அறிவும் இருந்தால் நிச்சயம் பெரிய ஆய்வாளராக இருந்தால் மட்டுமே சாத்தியம்.

  அத்னால் அவர் வெளியிட்ட ஆய்வுக் கட்டுரைகளை கேட்கிறோம்.சாதிக் வெளியிட்ட கருத்து நண்பர் சாதிக்கின் கருத்து இல்லையென்றால் அப்போது அது யாருடைய கருத்து?

  ReplyDelete
 7. நிதர்சனதிற்கு பாருங்கள் என்றால், உண்மையான நிதர்சனத்தை பார்க்காமல், அவர்களுக்குள் ஒத்துப்போய் இல்லாத ஓன்றை அவர்கள் ஒத்துக்கொண்டதால் அது தான் நிதர்சனம்(reality) என்கிறார்கள். இந்த போக்குகாகவே ஆங்கிலத்தில் புதியதாக ஒரு வார்த்தை உருவாகியுள்ளது--WIKIALITY.

  மதங்களை போல் அறிவியல் என்றும் நின்ற இடத்தில் இருப்பதில்லை. பரிணாமம் கோட்பாடு பொய் என்றால் அதை அறிவியல் பூர்வமாக நிருபித்து நோபல் பரிசை வென்று, எங்கள் மதங்களால்தான் ஆனது என்று பெருமை அடிக்கலாம்.

  தனி மனித முயற்சிக்கும், வெற்றிக்கும் மததிற்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று தெரியவில்லை.

  ReplyDelete
 8. புனித குரான் வசனம் : 94:1 ; உம்மடைய நெஞ்சை உமக்கு நாம் விரிவாக்கவில்லையா.

  இந்த வசனம் surgery பற்றி சொல்கின்றது என்று ஒரு youtube காணொளியில் பார்த்ததாக ஞாபகம்.

  ReplyDelete
 9. ஒரு அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு உறுதிப்படுத்தப் பட்ட‌ பின் இது என் மத புத்தகத்தில் உள்ளது என்று கூறுவது மகா அயோக்கியத் தனம்!!!!!!!!!!!!.
  எனக்குத் தெரிந்தவரை பல் பிரபஞ்சங்கள்,உலகம் மிக பழமையானது என்று கூறியது இந்து புராணங்கள் மட்டுமே .பிரம்மாவின் ஒரு நொடி என்பது மனீதனுக்கு பல யுகங்களாம்.
  இந்த ஆபிரஹாமிய மதங்கள் அனைத்துமேஉலகம் தோன்றி 10000 வருடம்தான் ஆகின்றது என்றே கூறிவந்தன.இபோது என்னவென்றால் இல்லாத அறிவியல் எல்லாம் வருகிறது.வரலாறு மட்டும் வரவே வராது!!!!!!!!!!!.

  ReplyDelete